Odwiedź nas na Facebooku
Inwestujesz?

Podatek od nieruchomości w 2021 roku

A closeup shot of a person thinking of buying or selling a house

Wszystkich właścicieli działek, domów, mieszkań, budowli i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obowiązuje podatek od nieruchomości. Jego maksymalne stawki określane są w obwieszczeniu ministra finansów. Jednak ostateczną wysokość zobowiązania ustala władza gminy, na której terytorium znajduje się nieruchomość podatnika. Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2021 r.? Odpowiadamy. 

Czym jest podatek od nieruchomości? Kogo obowiązuje?

Podatek od nieruchomości zaliczamy do podatków samorządowych. Oznacza to, że wpływy z niego trafią do budżetu gminy, na której położone są przedmioty opodatkowania, tj. działka, budynek, budowla lub jej części związane z prowadzeniem działalności. W tym wypadku organem podatkowym są wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości spoczywa na:

 • właścicielach nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikach wieczystych,
 • samoistnych posiadaczach,
 • a w niektórych przypadkach – posiadaczach mienia publicznego.

Istotnym aspektem jest to, kiedy powstaje obowiązek podatkowy. Występuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej składnikami. W przypadku budynków lub ich części oraz budowli za moment powstania obowiązku podatkowego uznaje się początek roku następującego po roku, w którym budowa wspomnianych obiektów została zakończona albo w którym rozpoczęto ich użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem. 

Warto wspomnieć, że obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności go uzasadniające. 

Osoby fizyczne powinny zapłacić podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeśli należna kwota nie przekracza 100 zł, należy uiścić ją jednorazowo w terminie pierwszej raty. Natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mają obowiązek zapłacić należność za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń – do 31 stycznia.

Jaki podatek od nieruchomości obowiązuje w 2021 r.?

Z roku na rok rosną stawki podatku od nieruchomości. Bezpośrednią przyczyną jest inflacja, która w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła aż 3,9% (czyli ponad dwa razy więcej niż w 2019 r.). O taką też wartość podniesiono górny limit należności podatkowej.

Przypomnijmy, że w 2020 r. maksymalna kwota podatku dla budynków mieszkalnych lub ich części wynosiła 0,81 zł za 1 mkw. W 2021 roku – zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów – wzrosła do 0,85 zł za 1 mkw. Za inne obiekty obowiązują następujące stawki:

 • budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 24,84 zł za 1 mkw;
 • budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł za 1 mkw;
 • budynki, w których prowadzona jest działalność związana ze świadczeniami zdrowotnymi – 5,06 zł za 1 mkw;
 • budynki pozostałe – 8,37 zł za 1 mkw;
 • budowle – 2% wartości;
 • grunty związane z prowadzeniem działalności – 0,99 zł za 1mkw;
 • grunty znajdujące się pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł za 1 ha;
 • pozostałe grunty – 0,52 zł za 1 mkw.

Zarówno w Gdańsku, Sopocie, jak i w Gdyni obowiązują maksymalne stawki podatku od nieruchomości.