Odwiedź nas na Facebooku
Inwestujesz?

Czym jest prospekt informacyjny dewelopera?

Serious couple study documents together, have serious looks, drink coffee, dressed in casual wear, plan their budget, pose in spacious light room, do paperwork, busy preparing financial report

Zakup mieszkania wiąże się z podpisaniem umowy deweloperskiej. Istotnym załącznikiem do umowy jest prospekt informacyjny. Co powinien zawierać ten dokument? Co jeszcze warto wiedzieć na jego temat? Zachęcamy do lektury.

Czym jest prospekt informacyjny?

Prospekt informacyjny jest integralną częścią umowy deweloperskiej. Obowiązek jego przygotowania przez dewelopera wynika z przepisów Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. – czyli tzw. ustawy deweloperskiej. Inwestor, który zamierza zawierać umowy z nabywcami przed wybudowaniem nieruchomości, powinien przedstawić im podstawowe informacje o sobie, inwestycji oraz oferowanym lokalu. Zawarte są one właśnie w prospekcie informacyjnym. Dzięki niemu osoby kupujące mieszkania z rynku pierwotnego mogą w łatwy sposób pozyskać informacje na temat interesujących ich inwestycji i porównywać je między sobą.

Prospekt informacyjny – jaką formę powinien mieć ten dokument?

Prospekt informacyjny prezentowany jest w przejrzystej tabelarycznej zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku do tzw. ustawy deweloperskiej. Poszczególne rubryki zawierają informacje podzielone na dwie części: pierwszą – ogólną oraz drugą – indywidualną. Deweloper może również przedstawić dane w innym układzie edytorskim, o ile wszystko będzie przejrzyste i zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. Na żądanie zainteresowanej osoby sprzedający powinien dostarczyć jej nieodpłatnie prospekt informacyjny na tzw. trwałym nośniku informacji, czyli np. papierze, płycie CD, pendrive lub formie elektronicznej. 

Co powinien zawierać prospekt informacyjny?

Jak wyżej wspomnieliśmy, prospekt informacyjny składa się z dwóch części: ogólnej i indywidualnej.

1. Ogólna część prospektu informacyjnego

Powinna zawierać następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera;
 • opis doświadczenia dewelopera, np. zrealizowane inwestycje;
 • informację o tym, czy przeciwko firmie deweloperskiej było lub jest prowadzone postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej 100 tysięcy złotych oraz czy nie występują roszczenia osób trzecich;
 • informacje dotyczące nieruchomości (gruntu i budynku) i przedsięwzięcia deweloperskiego, a w szczególności:
  • statusu prawnego działki;
  • planu zagospodarowania przestrzennego sąsiadujących działek;
  • przewidzianych w promieniu 1 km od nieruchomości inwestycji infrastrukturalnych, tj. rozbudowa dróg, oczyszczalnie ścieków itd.;
  • niezbędnych zezwoleń;
  • harmonogramu prac budowlanych;
  • terminu przeniesienia prawa własności nieruchomości;
  • podmiotu finansującego przedsięwzięcie;
  • zabezpieczeń interesu nabywców;
 • warunki odstąpienia od umowy;
 • opis przedsięwzięcia, w tym liczba budynków i rozmieszczenie ich na planie zagospodarowania terenu;
 • informacje dotyczące środków ochrony pieniędzy wpłaconych przez nabywcę, np. rachunki powiernicze, gwarancje bankowe;
 • informacje o możliwości zapoznania się przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z:
  • aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
  • kopią pozwolenia na budowę;
  • kopią aktualnego odpisu z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) lub zaświadczeniem o wpisie do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarcze);
  • projektem architektoniczno-budowlanym;
  • sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie 2 lata, a przypadku realizacji przedsięwzięcia przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej.

2. Indywidualna część prospektu informacyjnego

Znajdują się w niej informacje dotyczące konkretnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego:

 • powierzchnia i układ pomieszczeń;
 • cena za 1 m² powierzchni nieruchomości;
 • zakres i standard prac wykończeniowych;
 • zamontowane instalacje;
 • informacje dotyczące części wspólnych budynku i terenu wokół niego;
 • usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku;
 • liczba kondygnacji, mieszkań w budynku, miejsc garażowych.